Wiadomości - Z życia Uczelni

130 lat studiów rolniczych w Krakowie

2021-05-17 08:21:35

W dniach od 17 maja do 30 czerwca prezentowana będzie wystawa plenerowa pt. „130 lat studiów rolniczych w Krakowie”, której organizatorem jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Otwarcie wydarzenia zaplanowano na poniedziałek, tj. 17 maja na godzinę 12:30  (Skwer im. Andrzeja Wajdy). Ekspozycja dostępna będzie na Plantach do końca maja br., a następnie przeniesiona zostanie na teren przed budynkami Uczelni - al. Mickiewicza 24/28 oraz al. 29 Listopada (Kampus UR).

130 lat studiów w Krakowie

Ekspozycja poświęcona będzie 130-leciu powołania studiów rolniczych w Krakowie. Zobaczyć będzie można m.in. archiwalne fotografie: studentów, pierwszych indeksów, sal wykładowych, budynków i stacji doświadczalnych, pamiątkowych medali, sprzętu laboratoryjnego i wielu innych. Zaprezentowani zostaną założyciele Studium Rolniczego – uniwersyteckich studiów rolniczych w Krakowie, a także władze Uczelni wczoraj i dziś. Nie zabraknie także odniesienia do wpływu II wojny światowej na Studium Rolnicze (przejęcia budynku Collegium Godlewskiego na cele Generalnej Guberni, czy wywiezienia znamienitych profesorów). Ponadto zaprezentowane będą badania prowadzone przez Uczelnię, inicjatywy i udział UR w życiu Krakowa.

Tematyka posterów

1.    Poster pierwszy - temat wystawy:  130 lat studiów rolniczych w Krakowie 1890-2020

2.    Prekursorzy i założyciele Studium Rolniczego 1890-1923

3.    Wydział Rolniczy  UJ

4.    Wydział Rolniczy, Rolniczo-Leśny UJ

5.    WSR-AR-UR

6.    Poczet Rektorów -  Władze, osobowości UR (dr h.c.)

7.    Jednostki ogólnouczelniane – SJO, SWF (sala, AZS), Szkolą Doktorska

8.    Produkty i wydarzenia  UR (Festiwal nauki, Noc naukowców, Uniwersytet III wieku, Uniwersytet dla młodzieży)

9-10.     Wydział Rolniczo -Ekonomiczny

11-12.     Wydział Leśny 

13-14.     Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

15-16.     Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 

17-18.     Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa 

19-20.     Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

21-22.     Wydział  Technologii Żywności

23-34.     Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Historia Uczelni

Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie akademickim podjęto w Polsce pod koniec XVIII wieku.  W 1776 r. ks. Hugo Kołłątaj zaproponował wprowadzenie do projektu reform Szkoły Głównej Koronnej postulatu o utworzeniu Katedry Rolnictwa. Powołana w 1806 r. Katedra Gospodarstwa Wiejskiego istniała tylko trzy lata. Późniejsze wielokrotne starania o wznowienie nauczania rolnictwa w Akademii Krakowskiej nie zostały zrealizowane. Dopiero w 1890 r. przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało 3-letnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w Wydział Rolniczy UJ. Pomyślny rozwój Wydziału przerwała II wojna światowa. W trudnych warunkach okupacji organizowano studia konspiracyjne i tajne nauczanie. Po wojnie Wydział wznowił swoją działalność, rozbudowując struktury i w 1946 r. przekształcony został w Wydział Rolniczo-Leśny. Trzy lata później w 1949 r. powołano na Uniwersytecie odrębny Wydział Leśny, na który niestety w 1951 r. wstrzymano rekrutację.

Wydział Rolniczy UJ stanowił podstawę utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Odegrał on istotną rolę w kształceniu studentów i kadry naukowej, która przyczyniła się do rozwoju Uczelni oraz powstania w jej strukturach kolejnych wydziałów.

Wyższą Szkołę Rolniczą w 1972 r. przemianowano na Akademię Rolniczą, a rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 1978 r. nadano imię Hugona Kołłątaja – prekursora nauk rolniczych w Polsce. 11 kwietnia 2008 roku Uczelnia uzyskała status Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

W latach 1953–2020 dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskało 74 585 absolwentów. Do dziś stopień doktora habilitowanego otrzymało 659 osób, a stopień doktora - 1694 osoby. W latach 2016-2020 Uczelnia otrzymała finansowanie z NCN 93 projektów.

Obecnie, w roku akademickim 2020/2021, na Uniwersytecie Rolniczym studiuje blisko 8 tysięcy studentów. Na uczelni pracuje 1470 osób (stan na 30.04.2021), w tym 657 nauczycieli akademickich (91 profesorów tytularnych, 225 profesorów Uczelnianych, 60 doktorów habilitowanych, 281 doktorów).

W strukturze UR funkcjonuje 7 wydziałów oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Oprócz  wydziałów   działają   jednostki   ogólnouczelniane jak Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego, Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego, Biblioteka Główna. Zarówno badania, jak i niektóre zajęcia dydaktyczne odbywają się w rolniczych i leśnych stacjach doświadczalnych, np. w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy-Zdroju, Rybackiej Stacji Doświadczalnej Katedry Ichtobiologii i Rybactwa w Krakowie Mydlnikach. Dla studenta najważniejszą jednostką jest dziekanat, który zajmuje się administracją wydziału.

Ważniejsze daty w historii Uczelni:

 • 1776 - Postulat utworzenia w Akademii Krakowskiej Katedry Rolnictwa
 • 1806 - 1809 - Katedra Gospodarstwa Wiejskiego
 • 1890 - 1923 - Studium Rolnicze przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1923 - Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1946 - 1949 - Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1949 - Wydział Rolniczy i Wydział Leśny Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1953 - 1972 - Wyższa Szkoła Rolnicza
 • 1972 - Akademia Rolnicza
 • 1978 - Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • 2008 - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Historia powstania wydziałów:

 • 1953 - Wydział Zootechniczny (obecnie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)
 • 1955 - Wydział Melioracji Wodnych (obecnie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
 • 1963 - Wydział Leśny (reaktywowany)
 • 1968 - Wydział Ogrodniczy
 • 1973 - Zamiejscowy Wydział Ekonomiki i Obrotu Rolnego w Rzeszowie (włączony w struktury Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2001 r.)
 • 1977 - Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa (później - Wydział Agroinżynierii, a obecnie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki)
 • 1994 - Wydział Technologii Żywności
 • 2003 - Międzywydziałowe Studium Biotechnologii (obecnie Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa)
 • 2009 - Architektura Krajobrazu – Studia międzywydziałowe
 • 2010 - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
 • 2014 - Przekształcenie Wydziału Ogrodniczego w Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
 • 2014 - Włączenie Architektury Krajobrazu - Studiów Międzywydziałowych w strukturę Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Uczelni dzisiaj

Aktualnie na Uniwersytecie Rolniczym na 8 wydziałach studiuje blisko 8 tysięcy studentów. Uczelnia w roku akademickim 2021/2022  oferować będzie kandydatom naukę na  28 kierunkach studiów polskojęzycznych i 8 anglojęzycznych. Uniwersytet stale dostosowuje ofertę dydaktyczną do oczekiwań gospodarki i rynku pracy i podnosi jakość kształcenia. Duży nacisk kładziony jest na współpracę z biznesem i stwarzanie warunków umożliwiających współpracę obu środowisk. Uniwersytet zapewnia profesjonalne przygotowanie specjalistów w dziedzinie nauk: rolniczych, leśnych, biologicznych, ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych.

W tym roku akademickim nowością na studiach stacjonarnych I i II stopnia będzie kierunek etologia i psychologia zwierząt, którego absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie oceny zachowania zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych, czy tworzenia optymalnych warunków utrzymania oraz użytkowania i szkolenia zwierząt. Ponadto trwają prace nad uruchomieniem kolejnego nowego kierunku pod nazwą - inżynieria mechatroniczna, bez której to nie możliwości rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej, sprzyjającej podnoszeniu jakości produktów i ochronie środowiska.

Uczelnia oferuje także naukę w Szkole Doktorskiej oraz studia podyplomowe, w tym MBA. Szkoła Doktorska umożliwia doktorantom kształcenie interdyscyplinarne oraz uzyskanie wysokich kompetencji  i osiągnięcie samodzielności naukowej w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie naukowej: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, a także w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse.

Studenci mają do dyspozycji cztery domy studenckie: I Dom Akademicki „Bratniak”,  Dom Studencki Nr II „Młodość", Dom Studencki Nr III „Oaza", Dom Studencki Nr IV „Czwórka +”. Uniwersytet oferuje pomoc materialną studentom w postaci szerokiego wachlarza stypendiów. Studia na UR przeznaczone są dla wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, a także ekonomicznych. Absolwenci zatrudniani są w najlepszych przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Studenci i pracownicy mają możliwość odbywania zagranicznych staży i praktyk, co daje im możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Na przestrzeni ostatnich lat Uczelnia odnowiła lub podpisała umowy o współpracy z blisko 160 uczelniami partnerskimi na całym świecie. Partnerami Uniwersytetu są uczelnie m.in. z USA, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Rosji, Chin, Japonii, Turcji, Słowacji, Ukrainy, Rosji, czy Kazachstanu.

W ramach podejmowanej współpracy możliwa jest wymiana doświadczeń, jak również prowadzenie wspólnych badań w ramach programów Unii Europejskiej oraz Programów Ramowych. Stale rozwijana jest oferta kształcenia w języku angielskim oraz realizowana intensywna wymiana kadry w ramach programu Erasmus+, oraz  Wyszehradzkiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (VUA). Naukę w języku angielskim oferują Wydziały: Rolniczo-Ekonomiczny, Leśny, Hodowli i Biologii Zwierząt, Biotechnologii i Ogrodnictwa, Technologii Żywności oraz Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Do dyspozycji pracowników, doktorantów i studentów pozostaje 28 stacji doświadczalnych o łącznej powierzchni około 7 tys. ha. Co roku Uniwersytet prowadzi kilkaset tematów badawczych, organizowanych jest wiele konferencji, sympozjów i seminariów krajowych oraz międzynarodowych stanowiących płaszczyznę do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Od wielu lat Uczelnia łączy rozwój naukowy z gospodarką. Żywność, środowisko i energia to sztandarowe problemy badawcze, jakimi zajmuje się Uniwersytet Rolniczy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań. Uniwersytet prowadzi innowacyjne badania z zakresu szeroko pojętej produkcji rolniczej w specyficznych uwarunkowaniach: prawnych (rozdrobnienie gruntów), terenowych (obszary górskie i podgórskie), środowiskowych (opady atmosferyczne, warunki termiczne, glebowe) oraz powiązanych z nimi czynnikami wynikającymi z konieczności rekultywacji terenów poprzemysłowych, a także wpływu skażenia środowiska w tym powietrza na zdrowie ludzi.

Uniwersytet zaangażowany jest w organizację i współorganizację wielu wydarzeń popularyzujących naukę, jak choćby Festiwalu Nauki w Krakowie, Małopolskich Targów Żywności „Zasmakuj z UR”, Forum Green Smart City, czy Ogólnopolskich Dni Owada. Wydarzenia te już na trwałe wpisały się do kalendarza małopolskich imprez.

Studia na Uniwersytecie Rolniczym to nie tylko edukacja w świetnie zaopatrzonym zapleczu naukowo-dydaktycznym pod okiem wybitnych naukowców, ale również tętniąca życiem społeczność studencka zaangażowana w organizację kilkuset imprez o charakterze poznawczym i kulturowym m.in. juwenaliów, spotkań podróżniczych, rajdów studenckich, przeglądów kabaretowych, koncertów, czy akcji charytatywnych. Na Uczelni działają zespoły artystyczne -  m.in. Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Męski Chór Środowiska Akademickiego „Agricola”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” czy Studencki Zespół Góralski „Skalni”, gdzie studenci mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i pasje. Uczelnia oferuje również kształcenie w zakresie historii, kultury i tradycji regionu, co pozwala nabyć studentom tak ważne kompetencje społeczne.

ip

fot. materiały organizatora

Słowa kluczowe: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, wystawa , 130 lat studiów, zdjęcia, historia uczelni
Komentarze
Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.
Zobacz także
Ranny student - ćwiczenia
KRYZYS-21, czyli ćwiczenia w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Zobacz, co wydarzyło się podczas ćwiczeń w AWL.

Gra miejska w Gdyni
Gra miejska - Sekretna Gdynia Tadeusza Wendy

Zobacz, kto będzie mógł wziąć udział w grze miejskiej w Gdyni.

Kobieta pracująca na laptopie
Czy warto inwestować czas i pieniądze w kursy internetowe?

Sprawdź, jakie możliwości daje nam udział w kursach internetowych.

Polecamy
Studia podyplomowe na Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu - Medycyna Estetyczna i Badania Kliniczne

Nowe kierunki studiów w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Poznajcie Szczegóły!

Dwie badaczki Uniwerstyetu Gdańskiego w rankingu "50 śmiałych 2019 roku" Gdańsk

Prestiżowe zestawienie Wysokich Obcasów Gazety Wyborczej nie było obojętne na naukę.

Polecamy
Ostatnio dodane
Ranny student - ćwiczenia
KRYZYS-21, czyli ćwiczenia w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Zobacz, co wydarzyło się podczas ćwiczeń w AWL.

Gra miejska w Gdyni
Gra miejska - Sekretna Gdynia Tadeusza Wendy

Zobacz, kto będzie mógł wziąć udział w grze miejskiej w Gdyni.

Ostatnio komentowane
Zimowa rekrutacja na UZ
Zimowa rekrutacja na UZ Zielona Góra

Na Uniwersytecie Zielonogórskim trwają przygotowania do zimowej rekrutacji na studia II stopnia.

Zimowy nabór na studia w Akademi Morskiej
Zimowy nabór na studia w Akademi Morskiej Szczecin

Chcesz znaleźć dla siebie odpowiednie studia? Wcale nie jest za późno! Przyjdź na Akademię Morską w Szczecinie!

Popularne
Wzór umowy najmu
Wzór umowy najmu

Zobacz wzór umowy najmu! Wystarczy uzupełnić dane i gotowe!

Oto 28 najlepszych kierunków studiów w Polsce!
Oto 28 najlepszych kierunków studiów w Polsce!

Najlepsze kierunki studiów realizowane na uczelniach w całej Polsce zostały wyłonione do specjalnego dofinansowania z nowej dotacji projakościowej.

Top 20 najlepszych klubów Wrocławia
Top 20 najlepszych klubów Wrocławia Wrocław

Grupa specjalnie przez nas wyselekcjonowanych bestii imprezowych wybrała dla was najlepsze kluby dla studentów we Wrocławiu. Oto wyniki!