Poradnik najemcy - Studia

Wzór umowy najmu

2008-08-28 16:16:25

Zobacz wzór umowy najmu! Wystarczy uzupełnić dane i gotowe!UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO
zawarta w ............... dnia .......... XXX roku

WYNAJMUJĄCY:

WSZYSTKIE  DANE  WYNAJMUJĄCEGO

NAJEMCA:

WSZYSTKIE DANE NAJEMCY

§ 1 Prawo do lokalu  mieszkalnego

1. Wynajmujący oświadczają, że są właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w ................. przy ulicy ......., składającego się z .................................
2. Prawo do lokalu mieszkalnego zostało ustanowione na podstawie aktu notarialnego REP.A ..............

§ 2 Przedmiot umowy

1. Wynajmujący oddaje w najem opisany w § 1 lokal mieszkalny, zwany w dalszej części umowy lokalem, a Najemca go bierze i oświadcza, że będzie go wykorzystywał na cele mieszkalne. Ilość osób mieszkających : ..... ( .........................................................)
2. Wynajmujący oświadcza, że lokal opisany w § 1 wyposażony jest w sprawne instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, ogrzewania, alarmu.

§ 3 Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, począwszy od dnia ..............................................
2. W czasie trwania umowy najmu każda ze stron może ją wypowiedzieć za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. Okres wypowiedzenia zaczyna biec pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało skutecznie doręczone drugiej stronie.
4. Za skuteczne doręczenie strony uznają doręczenie za potwierdzeniem - listem poleconym lub osobiście.
5. Adresy do korespondencji:
Najemca: ....................................................................................................
Wynajmujący: .............................................................................................
6. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron.
7. Wynajmujący może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności jeżeli Najemca:
- używa przedmiot umowy najmu w sposób niezgodny z umową
- dewastuje przedmiot najmu, powoduje pogorszenie jego stanu lub jego wyposażenia ponad normalne zużycie
- zakłóca spokój sąsiadów lub w inny sposób narusza spokój i porządek
- opóźni się z zapłatą czynszu lub opłat do 29-go dnia miesiąca, przy czym Wynajmujący uprzedzi Najemcę o zamiarze wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, wyznaczając mu dodatkowy najwyżej 10-cio dniowy termin do zapłaty.
8.  Najemca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli korzystanie z lokalu stanie się utrudnione lub niemożliwe a Wynajmujący pomimo zawiadomienia nie usunie przyczyny.

§ 4 Wydanie lokalu Najemcy

1. Wydanie lokalu nastąpi w dniu ...... roku wraz z przekazaniem ...... kompletów kluczy, po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

W protokole wyszczególnione będzie wyposażenie.

§ 5 Korzystanie z lokalu

1. Najemca ma prawo do niezakłóconego i wyłącznego korzystania z lokalu.
2. Najemca zobowiązuje się do:
- utrzymywania lokalu w należytym stanie technicznym, użytkowym i sanitarnym
- zachowania porządku i przestrzegania zasad współżycia społecznego
- przeprowadzania na własny koszt drobnych napraw i usuwania usterek związanych z zaniedbaniem lub niewłaściwym użytkowaniem z jego strony
- niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o awariach powstałych z przyczyn od niego niezależnych
- oddania pomieszczeń w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie w ostatnim dniu obowiązywania umowy
3. Najemca nie może dokonać żadnych zmian naruszających konstrukcję budowlaną, przeróbek, ulepszeń i renowacji lokalu bez pisemnej zgody Wynajmującego.
4. Wszelkie naprawy w większym rozmiarze obciążają Wynajmującego, chyba że powstały z winy Najemcy, w takim przypadku obciążają Najemcę.
5. W przypadku awarii, której skutki mogą doprowadzić do znacznych strat lub zniszczeń, a Najemca nie ma możliwości z różnych przyczyn zawiadomić Wynajmującego lub dla tego typu awarii czas jest ważny, może on zlecić wykonanie niezbędnych prac osobie trzeciej i koszty tych prac potrącić z czynszu najmu za następny miesiąc.
6. W celu sprawdzenia stanu lokalu Wynajmujący może dokonać jego przeglądu jeden raz na miesiąc, jednakże po uprzednim powiadomieniu Najemcy, lub osób wskazanych przez Najemcę do korzystania z lokalu.
7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w lokalu lub jego wyposażeniu powstałe w wyniku działania, zaniechania działania lub zaniedbania osób używających lokal.
8. Najemca nie może:
- dokonywać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich
- oddać lokal w podnajem bądź używanie lub w inny sposób udostępnić lokal osobom trzeci.
9. Wynajmujący wyraża zgodę, aby Najemca na podstawie niniejszej umowy zawarł we własnym imieniu umowy na dostawę Internetu i usług telekomunikacyjnych.
10. Najemca zna stan techniczny lokalu i oświadcza, że w dniu podpisania niniejszej umowy nie ma zastrzeżeń do stanu technicznego.

§ 6 Czynsz najmu i opłaty

1.Strony ustalają miesięczny czynsz za najem na kwotę złotych ..... ( słownie: .........) płatny co miesiąc z góry do .....-go dnia każdego miesiąca.
2.Czynsz najmu płatny będzie na rachunek bankowy
Wynajmującego: ..................................................................................
3.Wynajmujący może podwyższyć czynsz najmu po roku trwania umowy o stopień inflacji ogłaszany przez GUS, na co Najemca wyraża zgodę.
4.W okresie obowiązywania niniejszej umowy Najemca zobowiązuje się do regulowania bieżących opłat eksploatacyjnych, to jest:
- opłaty za wodę, prąd i gaz na podstawie rachunków za dostawę mediów. Wynajmujący przekazywać będzie kopię rachunków Najemcy.
- opłaty za wywóz nieczystości na podstawie rachunków.
Płatność za media do dnia ......-go każdego miesiąca kalendarzowego.
5.Ostatnie rozliczenie dokonane będzie na dzień rozwiązania umowy najmu za zużycie pomnożone przez cenę jednostkową i rozliczone będzie po otrzymaniu rozliczenia od instytucji dostarczających media.
6.Powyższe opłaty Najemca płacić będzie do rąk ....................... za pokwitowaniem.

§ 7 Kaucja

1. Z tytułu najmu lokalu wraz z wyposażeniem Strony ustalają kaucję na kwotę złotych ......................... Słownie złotych ................................................................., jako ewentualne zabezpieczenie za niezapłacone należności lub koszty napraw lokalu bądź jego wyposażenia, płatną do rąk własnych ................. w dniu przekazania lokalu za pokwitowaniem.
2.Wynajmujący ma prawo zatrzymać kaucję w przypadku:
- nieuregulowania przez Najemcę czynszu lub opłat za media.
-  zaistnienia konieczności poniesienia kosztów napraw lokalu lub jego wyposażenia     wskutek pogorszenia stanu z powodu uszkodzeń ponad normalne zużycie.
3. Kaucja, o której mowa w p.1, jeżeli nie będzie podstaw do jej potrącenia podlega zwróceniu Najemcy nie później niż 30 dni po rozwiązaniu umowy, po rozliczeniu opłat za media.
4. Wynajmujący ma prawo do żądania zwrotu poniesionych wszelkich kosztów ponad kwotę kaucji w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy niezapłacone przez Najemcę opłaty eksploatacyjne lub koszty napraw przekroczą ustaloną kwotę kaucji.

§ 8  Ubezpieczenie

Wynajmujący oświadcza, że w okresie najmu lokal wraz z wyposażeniem stanowiącym jego własność ubezpieczy od ognia i innych zdarzeń losowych. Ewentualne odszkodowanie z tego tytułu nie będzie obejmować ruchomości stanowiących własność Najemcy. Wynajmujący pozostawia Najemcy podjęcie decyzji co do ubezpieczenia ruchomości stanowiących jego własność.

§ 9  Zwrot lokalu Wynajmującemu

O ile strony nie postanowią inaczej, Najemca zobowiązany jest opuścić lokal w dniu rozwiązania umowy najmu, najpóźniej do godziny ............................. i pozostawić go posprzątanym oraz w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.

§ 10 Postanowienia końcowe

1.Przy podpisywaniu umowy najmu Najemcę za jego zgodą reprezentuje ......................................................... , który dokładnie wyjaśnił w Najemcy wszystkie zapisy umowy.
2.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd rejonowy właściwy dla miejsca położenia lokalu.
4.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
5.Załącznikiem do niniejszej umowy jest dokumentacja fotograficzna stanu technicznego lokalu i wyposażenia sporządzona na płycie CD - dla każdej ze stron.


.......................................................            ................................................
                  WYNAJMUJĄCY                                                   NAJEMCASłowa kluczowe: wzór umowy najmu, umowy prawnicze, poradnik najemcy, jak szukać mieszkania, wynajem mieszkać,stacje,
Komentarze
Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.
 • Re: Umowa najmu mieszkania [0]
  Odpowiedź na: Umowa najmu mieszkania
  Derkusowa
  2014-10-01 14:30:02
  Bardzo proszę o wysłanie druku umowy o najem mieszkania
 • Re: Wzory umowy najmu [0]
  Odpowiedź na: Wzory umowy najmu
  Wynajmując
  2014-08-18 14:01:47
  Poważna wada wzorca "UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO" Brak zabezpieczenia się przed Najemcą, którego w razie czego Sąd nie wie, gdzie eksmitować.
 • Re: Umowa najmu mieszkania [0]
  Odpowiedź na: Umowa najmu mieszkania
  artur
  2013-05-25 01:04:03
  zzz
 • Wzory umowy najmu [1]
  najemca
  2012-11-28 20:40:59
  Kilka wzorów umowy najmu można pobrać tutaj: http://zmianywpodatkach.info/pisma-i-druki-wzory/wzor-umowy-najmu.html
 • Re: dobra umowa wynajmu. [0]
  Odpowiedź na: dobra umowa wynajmu.
  paulina
  2011-06-11 15:42:11
  UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w ............... dnia .......... XXX roku WYNAJMUJĄCY: WSZYSTKIE DANE WYNAJMUJĄCEGO NAJEMCA: WSZYSTKIE DANE NAJEMCY § 1 Prawo do lokalu mieszkalnego 1. Wynajmujący oświadczają, że są właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w ................. przy ulicy ......., składającego się z ................................. 2. Prawo do lokalu mieszkalnego zostało ustanowione na podstawie aktu notarialnego REP.A .............. § 2 Przedmiot umowy 1. Wynajmujący oddaje w najem opisany w § 1 lokal mieszkalny, zwany w dalszej części umowy lokalem, a Najemca go bierze i oświadcza, że będzie go wykorzystywał na cele mieszkalne. Ilość osób mieszkających : ..... ( .........................................................) 2. Wynajmujący oświadcza, że lokal opisany w § 1 wyposażony jest w sprawne instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, ogrzewania, alarmu. § 3 Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, począwszy od dnia .............................................. 2. W czasie trwania umowy najmu każda ze stron może ją wypowiedzieć za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 3. Okres wypowiedzenia zaczyna biec pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało skutecznie doręczone drugiej stronie. 4. Za skuteczne doręczenie strony uznają doręczenie za potwierdzeniem - listem poleconym lub osobiście. 5. Adresy do korespondencji: Najemca: .................................................................................................... Wynajmujący: ............................................................................................. 6. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron. 7. Wynajmujący może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności jeżeli Najemca: - używa przedmiot umowy najmu w sposób niezgodny z umową - dewastuje przedmiot najmu, powoduje pogorszenie jego stanu lub jego wyposażenia ponad normalne zużycie - zakłóca spokój sąsiadów lub w inny sposób narusza spokój i porządek - opóźni się z zapłatą czynszu lub opłat do 29-go dnia miesiąca, przy czym Wynajmujący uprzedzi Najemcę o zamiarze wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, wyznaczając mu dodatkowy najwyżej 10-cio dniowy termin do zapłaty. 8. Najemca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli korzystanie z lokalu stanie się utrudnione lub niemożliwe a Wynajmujący pomimo zawiadomienia nie usunie przyczyny. § 4 Wydanie lokalu Najemcy 1. Wydanie lokalu nastąpi w dniu ...... roku wraz z przekazaniem ...... kompletów kluczy, po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. W protokole wyszczególnione będzie wyposażenie. § 5 Korzystanie z lokalu 1. Najemca ma prawo do niezakłóconego i wyłącznego korzystania z lokalu. 2. Najemca zobowiązuje się do: - utrzymywania lokalu w należytym stanie technicznym, użytkowym i sanitarnym - zachowania porządku i przestrzegania zasad współżycia społecznego - przeprowadzania na własny koszt drobnych napraw i usuwania usterek związanych z zaniedbaniem lub niewłaściwym użytkowaniem z jego strony - niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o awariach powstałych z przyczyn od niego niezależnych - oddania pomieszczeń w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie w ostatnim dniu obowiązywania umowy 3. Najemca nie może dokonać żadnych zmian naruszających konstrukcję budowlaną, przeróbek, ulepszeń i renowacji lokalu bez pisemnej zgody Wynajmującego. 4. Wszelkie naprawy w większym rozmiarze obciążają Wynajmującego, chyba że powstały z winy Najemcy, w takim przypadku obciążają Najemcę. 5. W przypadku awarii, której skutki mogą doprowadzić do znacznych strat lub zniszczeń, a Najemca nie ma możliwości z różnych przyczyn zawiadomić Wynajmującego lub dla tego typu awarii czas jest ważny, może on zlecić wykonanie niezbędnych prac osobie trzeciej i koszty tych prac potrącić z czynszu najmu za następny miesiąc. 6. W celu sprawdzenia stanu lokalu Wynajmujący może dokonać jego przeglądu jeden raz na miesiąc, jednakże po uprzednim powiadomieniu Najemcy, lub osób wskazanych przez Najemcę do korzystania z lokalu. 7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w lokalu lub jego wyposażeniu powstałe w wyniku działania, zaniechania działania lub zaniedbania osób używających lokal. 8. Najemca nie może: - dokonywać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich - oddać lokal w podnajem bądź używanie lub w inny sposób udostępnić lokal osobom trzeci. 9. Wynajmujący wyraża zgodę, aby Najemca na podstawie niniejszej umowy zawarł we własnym imieniu umowy na dostawę Internetu i usług telekomunikacyjnych. 10. Najemca zna stan techniczny lokalu i oświadcza, że w dniu podpisania niniejszej umowy nie ma zastrzeżeń do stanu technicznego. § 6 Czynsz najmu i opłaty 1.Strony ustalają miesięczny czynsz za najem na kwotę złotych ..... ( słownie: .........) płatny co miesiąc z góry do .....-go dnia każdego miesiąca. 2.Czynsz najmu płatny będzie na rachunek bankowy Wynajmującego: .................................................................................. 3.Wynajmujący może podwyższyć czynsz najmu po roku trwania umowy o stopień inflacji ogłaszany przez GUS, na co Najemca wyraża zgodę. 4.W okresie obowiązywania niniejszej umowy Najemca zobowiązuje się do regulowania bieżących opłat eksploatacyjnych, to jest: - opłaty za wodę, prąd i gaz na podstawie rachunków za dostawę mediów. Wynajmujący przekazywać będzie kopię rachunków Najemcy. - opłaty za wywóz nieczystości na podstawie rachunków. Płatność za media do dnia ......-go każdego miesiąca kalendarzowego. 5.Ostatnie rozliczenie dokonane będzie na dzień rozwiązania umowy najmu za zużycie pomnożone przez cenę jednostkową i rozliczone będzie po otrzymaniu rozliczenia od instytucji dostarczających media. 6.Powyższe opłaty Najemca płacić będzie do rąk ....................... za pokwitowaniem. § 7 Kaucja 1. Z tytułu najmu lokalu wraz z wyposażeniem Strony ustalają kaucję na kwotę złotych ......................... Słownie złotych ................................................................., jako ewentualne zabezpieczenie za niezapłacone należności lub koszty napraw lokalu bądź jego wyposażenia, płatną do rąk własnych ................. w dniu przekazania lokalu za pokwitowaniem. 2.Wynajmujący ma prawo zatrzymać kaucję w przypadku: - nieuregulowania przez Najemcę czynszu lub opłat za media. - zaistnienia konieczności poniesienia kosztów napraw lokalu lub jego wyposażenia wskutek pogorszenia stanu z powodu uszkodzeń ponad normalne zużycie. 3. Kaucja, o której mowa w p.1, jeżeli nie będzie podstaw do jej potrącenia podlega zwróceniu Najemcy nie później niż 30 dni po rozwiązaniu umowy, po rozliczeniu opłat za media. 4. Wynajmujący ma prawo do żądania zwrotu poniesionych wszelkich kosztów ponad kwotę kaucji w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy niezapłacone przez Najemcę opłaty eksploatacyjne lub koszty napraw przekroczą ustaloną kwotę kaucji. § 8 Ubezpieczenie Wynajmujący oświadcza, że w okresie najmu lokal wraz z wyposażeniem stanowiącym jego własność ubezpieczy od ognia i innych zdarzeń losowych. Ewentualne odszkodowanie z tego tytułu nie będzie obejmować ruchomości stanowiących własność Najemcy. Wynajmujący pozostawia Najemcy podjęcie decyzji co do ubezpieczenia ruchomości stanowiących jego własność. § 9 Zwrot lokalu Wynajmującemu O ile strony nie postanowią inaczej, Najemca zobowiązany jest opuścić lokal w dniu rozwiązania umowy najmu, najpóźniej do godziny ............................. i pozostawić go posprzątanym oraz w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie. § 10 Postanowienia końcowe 1.Przy podpisywaniu umowy najmu Najemcę za jego zgodą reprezentuje ......................................................... , który dokładnie wyjaśnił w Najemcy wszystkie zapisy umowy. 2.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd rejonowy właściwy dla miejsca położenia lokalu. 4.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 5.Załącznikiem do niniejszej umowy jest dokumentacja fotograficzna stanu technicznego lokalu i wyposażenia sporządzona na płycie CD - dla każdej ze stron. ....................................................... ................................................ WYNAJMUJĄCY NAJEMCA
 • Poprawny link [5]
  papryka
  2011-06-06 20:13:07
  Przepraszam, jakiś zły link wkleiłam pod tym znajdziecie wzory umowy wynajmu: http://www.poradnikwynajmu.pl/2011/05/wzor-umowy-wynajmu.html
 • dobra umowa wynajmu. [6]
  Papryka
  2011-06-05 21:59:55
  Bardzo dobra umowa najmu.Szkoda że tylko jeden wzór umowy wynajmu. Więcej wzorów umówy wynajmu można znaleźć na http://www.poradnikwynajmu.pl/2011/05/przykadowe-wynajmu-mieszkania-na.html Może trochę za bardzo rozbudowana. Uważam że im więcej się ich zobaczy tym lepiej nigdy nie wiadomo jaki wzór umowy wynajmu na dadzą do podpisania.
 • Re: Przydatne [0]
  Odpowiedź na: Przydatne
  Milo
  2010-11-23 14:12:59
  Faktycznie przydatny ten e-book. Sporo wzorów różnych umów, które normalnie raczej ciężko znaleźć w sieci. A tutaj wszystkie w jednym miejscu, dzięki;)
 • Przydatne [1]
  Romek
  2010-11-19 12:14:19
  Przydatna sprawa;) A jeśli ktoś potrzebowałby więcej wzorów, jeszcze innych umów, to polecam odwiedzenie strony www.teklaplus.pl, skąd za darmo można sobie pobrać e-booka z czymś takim. Mi osobiście bardzo się przydało;)
 • Umowa najmu mieszkania [7]
  Joanna
  2009-08-13 14:28:22
  SUPER
Zobacz także
Jak znaleźć odpowiednie mieszkanie na studia?
Jak znaleźć odpowiednie mieszkanie na studia?

Szukanie odpowiedniego lokum na czas studiów to jedno z większych problemów młodych ludzi.

Co trzeba kupić przed wyprowadzeniem się z domu?
Co musisz wziąć ze sobą, kiedy wyjeżdżasz na studia? [LISTA]

6 rzeczy, które koniecznie musisz mieć podczas przeprowadzki do innego miasta.

Mieszkanie studenckie
Gdzie mieszkać na studiach?

Poznaj wady i zalety najpopularniejszych miejsc do zamieszkania wśród studentów!

Polecamy
Mieszkanie studenckie
Gdzie mieszkać na studiach?

Poznaj wady i zalety najpopularniejszych miejsc do zamieszkania wśród studentów!

Jak znaleźć pokój na wynajem w dużym mieście?

Jesteś w trakcie szukania pokoju na wynajem? Sprawdź na co zwrócić uwagę.

Ostatnio dodane
Jak znaleźć odpowiednie mieszkanie na studia?
Jak znaleźć odpowiednie mieszkanie na studia?

Szukanie odpowiedniego lokum na czas studiów to jedno z większych problemów młodych ludzi.

Co trzeba kupić przed wyprowadzeniem się z domu?
Co musisz wziąć ze sobą, kiedy wyjeżdżasz na studia? [LISTA]

6 rzeczy, które koniecznie musisz mieć podczas przeprowadzki do innego miasta.

Popularne
Zobacz, jak złoÅźyć podanie i zrezygnować ze studiÃłw!
Jak zrezygnować ze studiów? - Wzór podania i skreślenie z listy studentów

Zobacz, jak złożyć podanie i zrezygnować ze studiów!

Wzór umowy najmu
Wzór umowy najmu

Zobacz wzór umowy najmu! Wystarczy uzupełnić dane i gotowe!

Oto 28 najlepszych kierunków studiów w Polsce!
Oto 28 najlepszych kierunków studiów w Polsce!

Najlepsze kierunki studiów realizowane na uczelniach w całej Polsce zostały wyłonione do specjalnego dofinansowania z nowej dotacji projakościowej.